Volg- num- Afzender of voorsteller Datu m Ko r t e i n n o u mer 813 814 815 816 817 818 Weth.v.Openbare Werken Weth vOpenbare Werken Weth.v«Openbare Y/erken Burgemeester Voorzitter Gem.secretaris deelt mede, dat uiteindelijk na veel onderhandelingen het militair gezag toch is overgegaan tot vordering van de loods aan Openbare Werken voor stal ling van paarden De Wethouder rapporteert, dat de inven richtir taris uit de loods geheel is onderge- oerd me bracht in de oude boerderij en andere e loods plaatsen, en dat nog bergruimte over i [et bouw e boerd (er gen. Ischt n leur om deelt mede, dat door gemeentewerkliede arbeid is verricht bij de ontruiming van de loods van gemeentewerken ten ge. rieve van de militairen en vraagt of kosten aan het Rijk gedeclareerd moet v/orden. deelt mededat aan den dienst van Gem.werken is gebleken, dat wegens de stopzetting van den bouw in de gemeenti voorloopig geen oproeping van een artti naar bij Bouwtoezicht noodig is. I geeft tijdens de vergadering telefoni aan Gemeentewerken (de Boer; kennis ca I vorderingen door het militair gezag di nen te geschieden na bespreking en on derhandeling met den Burgemeester en niet met den Directeur. Voorts moeten de bons afgegeven voor i reeds plaats gehad hebbende vorderin gen ter incasseering worden ingeleveri ten kantore van den Gemeente-ontvanger. et de t erband e Voor jn deze erst kc esloten andant jesloten les luit fesloten irecteu deelt mede, dat het Hoofd van den luci beschermingsdienst heeft verzocht op den Gemeentetoren een doelmatige gele' genheid te maken dienstig als schuil plaats voor de torenwachters. De tore: moet op last van den Minister dag en nacht bezet zijn. vestigt de aandacht op de noodzakelijk verzekering van gemeente-eigendommen opgeslagen in de boerderij en andere plaatsen, en vraagt machtiging naar ge' lang van zaken te mogen handelen. Pvorens Jen opgec |Ppscherm: ider ovf Ij^ kening, h macht:

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 611