Afdeeling BESLISSING Aanmerkingen na veel gezag *ing van voor stal de onderge in andere ite over ij et de vordering van de loods kan liet College zich in |/fi erband met de buitengewone omstandigheden vereenigen, ie Voorzitter maakt de opmerking dat door den Directeur n deze kwestie toch weer zeer eigenaardig is gehandeld, jlerst komen klachten bij het College, omtrent de ont- invenlfrichting van den dienst, en worden besprekingen ge- oerd met de militaire overheid dat inbeslagneming van |e loods niet mogelijk is. Zelfs wordt gesproken over Iet bouwen van een barak voor bergruimte. Nu blijkt dat do boerderij voldoende is om alles uit de loods te lergen. Deze gang van zaken acht spreker zeer vreemd en eischt nadere uiteenzetting. Besloten v/ordt den Direc- |eur om verantwoording te vragen. ■werkliede Besloten wordt de mosten te declareeren bij den Com- 4/ ^ruiming |É|£ndantwien de vordering der loods aangaat, een ten ge iaagt of eerd moetei 3t van zegens de le geme ent 1 een arkt is telef oni kennis da gezag .ng en on* ester en ren voor f order in- .ngeleveri -ontvanger i den Duci ;ocht op ;ige gele- i schuil- De tore dag en fcdzakeli® :ndommen i andere naar ge<| ilen. esloten wordt geen oproep te doen en het desbetreffend1^^' Ie sluit in te trekken. j L '0Vi V- ulkl esloten wordt een en ander nog schriftelijk aan den lirecteur te bevestigen. vorens te beslissen zal aan den Dir.v.Gem.werken wor- [en opgedragen in overleg met het Hoofd van den Lucht- pschermingsdienst het College van advies te dienen, jjader overlegging van een eenvoudig plan met kostenbe- kening. [e machtiging wordt verleend

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 612