Volg num Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud mer 820 PvNi euwburg Birkstr10aSoest 821 Dir .Gem. werken 822 Dir.Gem.werken 825 Dir .Gem.werken 824 Dir.Gem.werken 825 Dir .Gem.'verken vraagt toestemming om op het terras van zijn perceel limonade enz. te mogen verkoopen. De Insp.v.Politie heeft tegen de ge vraagde ontheffing geen bezwaar. deelt mede niet te kunnen voldoen aan de bij hem bij schrijven dd .23 Augus tus j.1. gegeven opdracht om aan het bestuur der Oranje-Vereeniging "Wil- helmina" een schrijven te richten in zake de verzorging van het monument. brengt rapport uit inzake verbetering van de rioleering aan de Soesterberg- schestraat vóór het perceel van den heer Zwiers. brengt rapport uit inzake verbeterin, van den hemelwaterafvoer nabij het station Soestdijk. ieelt mede dat het noodig is om een 5-tal rioolkolken te plaatsen voor afvoer van hemelwater op het gedeelte Ier Noorderweg, aansluitend aan de VredehofstraatDe desbetreffende post der begrooting is echter voor del hieruit voortvloeiende uitgaaf niet toereikend. Gevraagd wordt of tot uitvoering der voorgestelde verbete-l ring kan worden overgegaan. stelt voor aan den Technisch-hoofd- avbtenaar van den Rijkswaterstaat te Derichten, dat gezorgd zal worden voor plaatsing van een aanduidings bord aan de linkerzijde der Toren straat

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 617