terras lz te in de ge- raar ildoen aaifc 23 Augus i aan het ng "Wil- chten in4 nnurnent rbeterinj sterberg- van den BESLISSING Afdeeling i en No. Op het verzoek wordt afwijzend beschikt, door geen fraJj ontheffing te verleenen. Als grond voor deze weigering wordt aangenomen, dat voldoende inrichtingen met ver- gunning of verlof A in de omgeving aanwezig zijn en deze inrichtingen die allen verlofs- of vergunnings recht betalen, zouden worden benadeeld. Besloten wordt den Directeur mede te deelen, dat het College op het standpunt blijft dat door hem (Dir.) U, aan de Oranje vereeniging een schrijven wordt gericht* De vergadering zou er zich mede kunnen vereenigen wanneer de Directeur in zijn schrijven tot uitdrukking tracht, dat tot zijn spijt door samenloop van omstan digheden het onderhoud van het monumentje niet tijdigi was verzorgd. Een afschrift van het uitgaand schrijven wordt inge- j wacht Een crediet aan den Raad zal worden aangevraagd tege- \S lijk met andere voorzieningen aan of uitbreiding van 3 Aa riolen. Aan den Directeur zal op grond van dit besluit opgedragen worden één begrooting samen te stellen vanj. de volgende verbeteringen: Hiol*eering: a. Soesterbergschestraat vóór het perceel Zwiers. b. Halte Soestdijk. ïïoorderweg Vredehofstraat Eventueel andere noodzakelijke verbeteringen kunnen in de begrooting worden verwerktmits de kosten tot kleine bedragen beperkt blijven. rbetering ij het ïen crediet zal worden aangevraagd. (Zie vorig besluit) M I Tl 'K, om een n voor gedeelte aan de f ende r voor de| af niet f" tot verbete- ien crediet zal worden aangevraagd. (Zie vorig besluit) -hoofd- taat te worden Ldings- Eoren- n afwijking van het voorstel van den Directeur wordt es loten aan den Techn.Ambt .van den Rijkswaterstaat te tv/oorden, dat het College bezwaar heeft ook nog aan 6 linkerzijde der Torenstraat een bord te plaatsen. en bord v/ordt door het College voldoende geacht en vertreders van het verbod dienen verbaliseerd te wor- en. o/| V "ii

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 618