Volg- num- Afzender of voorsteller mer Korte inhoud 826 827 828 829 830 831 Dir.Gem.werken J.P.de Jong,veer man a/d Groote Me lm Best.v/d R.K.Ver, Koederschapszorg te Heerlen H. J.Veltiiuysen en: A.A.v. Koot en, Soest Dir.v.Gem.werken Dir.v.Gem.verken 832 Dir .Gem.werken adviseert een aanschrijving te richten tot R.v.Duinen om het houden van var kens binnen den afstand van 10 M uit het aangrenzende perceel oogenblikke- lijk te staken. Blijkens rapport van de gemeentepolitii is aan van Duinen medegedeeld dat hij het varkenshok moet afbreken. verzoekt een toeslag op zijn belooning voor de bediening der veerpont. verzoekt een subsidie ad 25 te mO' gen ontvangen voor het jaar 1940. vragen toestemming om een bestaand re clamebord te mo^en wijzigen en het tor: thans staande voor het perceel Kerk straat 28a te mogen verplaatsen tegen den voorgevel van dat perceel. De Dir.v.Gem.werken en de Insp.v.Pol brengen hieromtrent gunstig advies uit adviseert op het door J.v.d.Broek, Plasweg te Soest, gedaan verzoek om verj gunning voor den bouw van een enkel woonhuis op perceel sectie C no.2352, gelegen aan de Birkstraatgunstig tel beschikken, onder voorwaarde dat door van den Broek van genoemd perceel een strook gronds van 85 M2 gratis aan de gemeente Soest wordt afgestaan. bericht naar aanleiding van het verzo| van A.Timmerman te den Dolaer om hem plaatsen aan te wijzen, welke wel mo-j gen worden ontgraven. Geadviseerd vorj te berichten, dat in zijn verzoek nie| kan worden getreden. deelt mede, dat door G.van Hornsveldn Beckeringhstr.13cde voorkamer van zijn woning is ingericht tot sigaren-I winkel. Geadviseerd wordt aan Hornsvel een aanschrijving te zenden om voormal de ruimte weder de oorspronkelijke stemming van "woonruimte" te geven.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 619