Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte 112 H.J..Berning, archi tect te Hilversum. 115 Mr.Ph.J.van Vliet te Amsterdam. 114 115 116 117 1e afdeeling. De Voorzitter. Directeur Gemeentp werken. Afdeeling Finan ciën. verzoekt aan den Baad goedkeuring te verleenen op het ingediende verkave lingsplan voor het landgoed "Vredehof" Dit adres werd in de raadsvergadering van 18 Januari 1959 in handen gesteld van Burgemeester en Wethouders om prae-advies. deelt mede, noch als aandeelhouder noch op eenigerlei andere wijze finan cieel geïnteresseerd te zijn bij de N.V. Soesterdal of bij de zaken van den heei Couturier. In verband met een door den Wethouder in de openbare raads vergadering gedane mededeeling alsof zulks wel het geval was, wordt ver zocht dit in de pers te willen rec- tificeeren. biedt ter vaststelling aan het ont werp van een aan de .V.Stichtsche Margarinefabriek te Soesterberg, te verleenen vergunning tot het uitbrei den van dit bedrijf door het bijplaat sen van een 7-tal motoren, met een gezamenlijk vermogen van 51 B.K., die nende voor aandrijving van diverse werktuigen, in het perceel Amersfoort- schestraat 76, kadastraal bekend sec tie E.no.1859. stelt de vraag aan de orde wat thans dient te geschieden in verband met het besluit van den Baad om Burgemees ter en Wethouders te verzoeken om de verstrekking van warme maaltijden aan de daarvoor in aanmerking komende schoolkinderen te bevorderen. biedt ter behandeling aan een verzoek om bouwvergunning, vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen. deelt mede dat per 8 Mei 1959, met ie achtneming van een termijn van 5 maan den, opzegbaar is de via de fa.O.W.J» Schlencker te Amsterdam gesloten all- risks-verzekering der manschappenwa- fen met motorspuit ten behoeve van e brandweer te Soesterberg, 2e Gelet gen. i n h o u

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 61