833 834 835 Technisch Ambtenaar Gasbedrijf Secr .Vrijw. Brand- weer Ver.Soest N.V."Mercator" Amsterdam 836 837 838 Dir.Gem.werken Voorzitter Voorzitter vraagt machtiging om op het terrein van het Gasbedrijf een bovengrondsche schuil- en bergplaats te mogen bouwen en de daaraan verbonden kosten ad 600,= te bestrijden uit volgno.31, letter f van de gasbedrijfsbegrooting 1939. verzoekt machtiging tot het doen van uitgaven, op de begrooting van de brandweer voorkomende. vraagt toestemming tot het plaatsen van een Roode Kruiszuil in het plant soen, gelegen in het snijpunt Soester- bergschestraat/Birkstraat De Dir.v.Gem.werken brengt hieromtrentl afwijzend advies uit bij schrijven ld, 16 Sept.j.1. no.1459. adviseert toe te staan dat op het in aanbouw zijnde dubbel woonhuis aan de Burg.Grothestraatvoor welken bouw aan H.C.M.v.Beers vergunning werd ver leend, blauwe pannen in plaats van roode pannen worden aangebracht. vestigt er de aandacht op, dat in ver-| band met het in beslagnemen van het gebouw der Nijverheidsschool door de Militaire Overheid een beslissing moetl worden genomen omtrent de betaling var.j de huur van lokalen ten behoeve van de Engendaalschool Een soortgelijke beslissing moet word ei genomen ten aanzien van de huur van gymnastieklokaal der Mariaschool ten behoeve van de openbare school aan dej Beetzlaan. stelt de vraag, welke gedragslijn moetBesloten worden gevolgd ten aanzien van de WWi 'eten; tie Nijverheidsschool-EngendaalschooliPt het j nu het desbetreffend schoolgebouw dooïPrd en c de militairen in gebruik is genomen. Ph het n de sc

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 621