Volg- Korte inhoud num- Afzender of voorsteller Datum mer 839 840 841 Ged .Staten van Jtrecht 7eth.Gasi.lle V.C.v.Goor, Dir.v. Gen.werken 842 rethGasille brengen ter kennis een door hen ont vangen schrijven van den Minister van Binnenlandsche Zaken betreffende de gemeentefinanciën. deelt mede goedgevonden te hebben dat de landmeter de grenzen van het gemeen telijk wandelbosch, voor zoover grenzend aan het bezit van Dr.Jhr.Roëll alhier, uitzet nu hij ter plaatse opmetingen jmoet doen. De kosten zullen 50,= bedragen. komt in de vergadering teneinde op ver zoek van het College mededeeling te doen omtrent den stand van zaken betref' fende de voorgenomen verbreeding van de v.Feedestraat De Directeur zegt dat Weth.de Bruyn de voortzetting van de voorbereiding heeft stop gezet. Een nadere order is door he Iniet ontvangen. Hij kan onmiddellijk voor gaan indien B.en W. dat wenschenv Weth.Gasille zegt, dat de R'jkswaterstaa er prijs op stelt dat het werk doorgaat en dat met Yeth.de Bruijn wa,s overeenge ;komen, dat de voorbereiding wederom ter hand werd genomen. De directeur verlaat de vergadering. rapporteert met Weth.Hilhorst en den Se cretaris op 21 dezer een onderhoud te hebben gehad met den heer Kuijerverte genwoordiger van de N.V.Heidebloesem zulks naar aanleiding van diens verzoek 'gedaan bij schrijven van 18 dezer. De [Kuijer bleek ernstige bezwaren te hebber tegen de stagnatie bij het stellen van d' [voorwaarden door B.en W. te verbinden® den aanleg van den weg no.104. Het was [hem bekend, dat B.en W. de voorwaarde Willen stellen aansluitende aan de ex- jpioitatieverordening. Deze gang van za' ken maakt volgens den heer Kuijer de zsa< [moeilijk, zoodat hij het verzoek deed de wegaanleg te behandelen als uitvoering. Van het raadsbesluit tot ruiling van

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 623