H't¥ BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen ovendien meent het College dat er op grond van het tand punt der Regeering om in deze bijzondere tijden e kapitaalsuitgaven zooveel mogelijk te beperken veneens aanleiding is de overname van het schoolge- ouw en de uitbreiding van de lagere school (van der Tuchtschoolna de overname, voorloopig uit te stel en. kennisgenomen. \7ordt goedgekeurd. Hierna wordt besloten de voorbereiding tot verbree- üng van de van Weedestraat voort te doen zetten. In verband met een en ander wordt bepaald: de DirGem.werken op te dragen een begrooting van kosten enz. in te dienen. de afd.financiën op te dragen een overzicht te verschaffen van de ramingen en de werkelijke uitga ven verbonden geweest aan de verbreeding van de Burgemeester Grothestraat 1/ van grond genoemd in Maart 1938. De gemeente zelve heeft ook de wegen op haar terrein op grond van dat raadsbesluit aangelegd zoodat wellicht de voorwaar den gemakkelijk waren te stellen, door aan te nemen dat dezelfde voorwaarden zullen moeten gelden voor de weg in kwestie n.1. no.104. Weth.Gasille deelt mede namens den heer Hilhorst mede, dat voor de redeL aeering van den heer ICuijerveel is te zeggen en stelt voor den Dir.v.Gem.werken in kennis te stellen met het gewijzigd inzicht van het College en hem op te dragen ten spoedigste nieuwe voorwaarden te stellen buiten de exploitatieverordening om, doch in overeenf- stemming met den toegepasten aanleg van de wegen doo de gemeente zelve aangelegd ter uitvoering van het raadsbesluit i.c.grondruiling Heidebloesem van Maart Conform het voorstel van Weth.Gasille c.s oesloten. wordt

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 624