Volg num mer Afzender of voorsteller Datum 844 845 846 847 848 849 Dir.Gem.werken Best .Muziekver S'berg's Harmonie Commandant Verbin- dingsafd.IV Leger korps H.V.de Tijdgeest, y tot expl.v.onr. zaken en liquidatii DirGem.werken Secretaris zendt rapport inzake Het maken op de; gemeentetoren van een doelmatige schuilplaats voor de torenwachters. vraagt toestemming de "bij besluit vaji 8 Aug.1939, no.35/205 toegestane lo terij tot nader te bepalen datum uit te stellen. Insp.v.politie heeft daartegen geen bezwaar vraagt toestemming tot het met spoed doen leggen van een militairen tele foonkabel langs de Soesterbergsche- straat en Banningstraat ged De Dir.v.Gem.werken brengt hierom trent rapport uit bij schrijven dd. 21 Sept.1939 no.1441 doet de voorloopige koopovereenkomst betreffende het terrein aan de Anna Paulownalaan onderteekend toekomen. Daarbij wordt er op gewezen, dat in de overeenkomst sub 4e de woorden erfdienstbaarheden en andere lasten zijn geschrapt, daar men niet met absolute zekerheid kan vaststellen, dat op den desbetreffenden grond geei erfdienstbaarheden rusten. Beslc plaat Deze antwc Konir Burge sar is De tc De to zendt proces-verbaal van de gehouden aanbesteding inzake aanleg van weg 152 enz. brengt weder in behandeling het ont werp-besluitinzake de in eigendom^ overneming van eenige strooken grond! in verband met den aanleg van de wegen nos.152, 149 ged. en 151 ged. Beslo' ceel van Aanges Kerkbe bleker met he ver te met be uitgez ten da bested De doo stelde verlie ge vond zal dr taarns

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 629