•/t II 'Hi% s> M BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen ring te ;rkave- redehof" gade ring gesteld om ouder 3 finan- ij de N.Y. den heei door raads- g alsof t ver- n rec- t ont- t s che rg, te uitbrei- ijplaat- t een K.die- erse ersfoort- end sec- t thans d met urgemees- - n om de den aan iende i verzoek van de ien. I, met iiï i 5 maan- a 0 W J »ten all- tppenwa- re van Besloten wordt aan den Baad den stand van zaken mede te deelen, met voorstel in denzelfden zin aan h»J« Berning als antwoord op zgn schrijven mededeeling te doen Besloten wordt aan Mr.van Vliet mede te deelen, dat het College met belangstelling van zijn schrijven Ken nisgenomen heeft, doch dat het aan het College niet opportuun lijkt door middel van de pers nadere recti ficaties te geven. De vergunning, volgens het hiernevens gevoegd ont werp, wordt goedgekeurd. Besloten wordt; 1e. de besturen der Bijzondere Scholen te verzoeken de verstrekking van warme maaltijden aan scnoolga^nde kinderen die daarvoor in aanmerking komen ter hand te willen nemen en omtrent deze zaak verslag te willen doen; 2e. aan de geme entegeneesheeren na overleg met het hoofd op te dragen op de openbare scholen een on derzoek in te stellen, welke kinderen voor ver strekking van warme maaltijden in aai merking zouden komen en van het resultaat verslag te doen aan B.en W. 1<c\ tö5 Gelet op het advies van Bouw- en Woningtoezicht no. 1, wordt besloten de aanvrage no.1/154d in te willi gen. Besloten wordt deze verzekering bij de firma knegt af te sluiten voor een bedrag van 60,36, met $0°/o kor ting aangezien geen scnade is gevorderd in de voor afgaande jaren, aldus voor een bedrag van ƒ.42,25 Per jaar. J..

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 62