:en op deiji itige ichters isluit vai tane lo- atum uit ;en geen et spoed en tele- rgsche- ierom- ven dd eenkomst de Anna ekomen. dat in orden lasten t met tellen, rond ge ei; gehouden an weg net ont- igendom^ en grond n de 51 ged. BESLISSING Afdeeling No. en Aanmerkingen Besloten wordt den Directeur te machtigen een schuil- plaats op den gemeentetoren te maken. Deze beslissing is echter nog afhankelijk van het antwoord op de vraag aan den heer Commissaris der Koningin of de toren nog bewaakt moet blijven. De Burgemeester zal een en ander met den heer Commis saris bespreken. De toestemming wordt verleend. De toestemming wordt verleend. t 9 Jj' V Besloten wordt den Haad het voorstel te doen het per- ceel sectie H no.4387 aan te koopen voor den prijs j van 2,50 per M2 Aangezien uit mondelinge onderhandelingen met het j Kerkbestuur St .Petrus en Paulus als exploitant is Se-i v j(Y) bleken, dat bedoeld Kerkbestuur' zich niet vereenigt j met het standpunt om het werk aan de laagste inschrij-, ver te gunnen en daardoor naar een andere oplossing met betrekking tot het maken van den weg moet worden uitgezien, wordt besloten de inschrijvers te berich ten dat van de uitkomsten der gehouden openbare aan besteding geen gebruik zal worden gemaakt 0e door den Technisch Ambtenaar b/h Gasbedrijf voorge stelde nieuwe redactie inzake berekend exploitatie verlies wordt goedgekeurd, terwijl voorts wordt goed gevonden dat de exploitant slechts de halve kosten 2al dragen van de verplaatsing van twee overspanlan- "taarns

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 630