Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 85J Gemeente-Gecretari 854 L.J.Lieman te Am sterdam 855 directeur Gemeente werken. 856 j.evr .m.Jj.ii.nomeijer en 5 anderen, Goes 857 J..J}1. J Veltmeijer Goe st 858 JJvdLindenar- chitect te Amster dam vestigt er de aandacht op, dat op donderdag 26 Geptember j.l.met eeni- ge hoofden van scholen door hem een bespreking is gehouden, waarbij ook kr.Kaedt van de afdonderwijs tegen woordig was. Geadviseerd wordt aan den Overste te verzoeken de navolgen de scholen te doen ontruimen: 1e. het schoolgebouw in de kerkebuur 2e. de openbare school aan de neetz- la an kocht slechts één school worden ont ruimd, dan wordt aan de openbare scnooi in de kerkebuurt ae voorneur gegeven doet afstand van het te zijnen name staande verlof A, geldende voor het restaurant behoorende bij het Goester natuurbad zendt antwoord op het schrijven van -ij.en Winzake verbetering der trot toirs in het woningbouwcomplex "üns Lelang" verzoekt verbetering der straatverli ting langs een gedeelte van den hei deweg. De nirecteur van Gemeentewerken brengt hieromtrent rapport uit bij scnrijven dd. 2b Gept.1959, no.1460. verzoekt verwijdering van een boom, staande vóór den ingang van het per ceel heideweg 76. Le Directeur van Gemeentewerken breni: hieromtrent rapport uit bij schrijven dd. 26 Gept.1935, no.146_5. vraagt goed te vinaen, dat over drie weken geantwoord wordt op het schrij ven van D.en ,vdd. 16 Gept.'j)9,1e afd.no. 2447, waaroij verzocht ,vordt de te deelen of thans nog gerekend nan worden op de totstandkoming van een verkaveling van de buitenplaats "Colenso

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 635