G 9 V J/. v ïK VJn V BESLISSING Afdeeling Aanmerkingen en No. Van de verdere mededeeling van den secretaris, dat hij de Overste Kantonnements-Commandant heden op zijn bureau heeft bezocht en de zaan heeft besproken, wordt kennis genomen. het resultaat zal nu dienen te worden afgewacht. Het verlof A staande ten name van B.J.Lieman te Am sterdam wordt ingetrokken. - IA oJ\!> V Van het antwoord wordt kennis genomen. 3( gesloten wordt adressanten te oericiiten dat met hun V verzoek bij de algeme~ne uitbreiding der straat verlich ting rekening zal worden gehouden. den directeur van Gemeentewerken wordt opg-dragen oiji net College een voorstel aanhangig te maken tot alge^ meene uitbreiding der straatverlichting, dit voor stel dient rekening gehouden tr worden met de in denj loop van het jaar ingekomen adressen om uitoreiding van de verlichting. V M lot verplaatsing van den boom kan worden tegen betaling van de onkosten ao ƒ.2,50. overgegaan 'ordt Ooedgevonden.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 636