v L BESLISSING Bel- an an- van véd^- Afdeeling en No. Aanmerkingen uesioten wordt de wettelijk vooxgeschreven maatregelen ^Jj. ten uitvoer te leggen. b ;l00ï I Iet rapport, hoewel onbevredigend, wordt voor Jcennlè4 A, -n - II .'in, aangenomen.' V bil) vuil- over- ragen den en tref- at den aan- t te en br- iiet ver- 1 Ra- ae m g, ten .Lili- pel- Het rapport, hoewel onbevredigend, v/ordt voor kennis-f aJ\- geving aangenomen. Besloten wordt den Raad voor te stellen de aanslag niet te verminderen een en ander op de motieven in net rapport voorkomende. IA J- nosloten wordt op net verzoek gunstig te beslissen en aan G.J.A.Bakker een verlof B te verleenen voor den winkel van perceel Rademakerstraat 25b. Besloten wordt aan het kerkbestuur een schrijven te richten, waarin wordt medegedeeld, dat het College bereid is ten behoeve van den bouw van een R.^.mili tair Teuuis aan de Verlengde Tempellaan de gevraagde ontheffing te verleenen onder voorwaarden van grond- afstand en storting in het ..egenfonas conform de ad viezen. Gevraagd zal worden of op de voorwaarden wordt ingegaan, waarna ontheffing en bouwvergunning zullen volgen. Aan den .directeur van Gemeentewerken zal verzoent wo den net College in te lichten omtrent de vraag hoe het komt dat volgens zijn rapport da. 5 september j.1 de kosten van geheele wegaanleg geraamd is op 1pöO terwijl blijkens zijn rapport van 19 september 1959 kosten van dehalve weg worden begroot op /.1644,= d. arin dO x ƒ.5,81 ƒ.504,80 voor onderhoud begrepe V o^\

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 638