num- Afzender of voorsteller i n h o mer Directeur van Ge meentewerken Technisch Ambte naar Gasbedrijf. i.M.P.iiorn, Klaar waterweg 28,Soest -i-.Smienk e.a. be-: woners van den Kampweg Directeur van Ge meentewerken. Ged.Staten. Insp.van Politie. fi.K.ke rkhe s t uur van de H.K.Petrus en -^aulus te Soes verzoekt als volontair te mogen aan nemen den heer G.C.Graffner te so^st- dijk. vraagt de kosten ad 600,= voor het bouwen van een ondergrondsche schuil en bergplaats op het terrein van het Gasbedrijf, te mogen bestrijden uit volg- ko.24 van de gasbedrijfsbegrooting 1 939. vraagt terugbetaling van een bedrag van 55, destijds door hem gestort voor aanleg van rioleering, welke rio- leering thans overbodig is geworden. De Directeur van Gemeentewerken brengt Ihieromtrent rapport uit bij schrijven 'dd. 16 Sept.j.1. no.1268. Iverzoeken verlaging van de woninghu- ren der door hen bewoonde perceelen van de B.K.bouwvereeniging "st.Josepii" ueelt destraat daan aan mede, dat J.Zoeteliefvan wee- 16, alhier niet heeft vol de tor hem gerichte w__. aanschrj- ving inzake het aanbrengen van eenige verbeteringen in het perceel x^orte Kerkstraat 7» noodigen namens den kinister van min- inenlandsche Zahen uit de legesverorde ning der gemeente te herzien ten aan zien van de vent_-vef gunningenzulks conform de aanschrijving van den minis ter van 9 Aug.'35, Ko.19745» adviseert tot het vastleggen of muil korven van een aan G.G.Schenk, V'osse- veldlaan 21 alhier toebehoorenden hond, op grond dat deze gevaarlijk wordt geacht. jvraagt Snijders goed te te keuren, dat de firma Amersfoort de werkzaamheden! jworden opgedragen met betrekming tot den aanleg van weg 152, 151 ged. en 1149 ged. (perceel 1 van het bestek) voor, ieen ijedrag van ƒ.9.550, ;De Directeur van Gemeentewerken 'gunstig advies uit. bren^

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 639