v BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkin ,ordt goedgevonden. bllóL gesloten wordt het advies der gascommissie in te win- nen' ViM besloten wordt niet op het verzoek in te gaan. Je ge- meente heeft destijds voldaan aan de wenschen van H, 3| adressant en is tot terugbetaling nimmer verplicht. ao- Besloten wordt adressanten te berichten, dat in eer ste instantie het Bestuur der .Voningbouwvereeniging met een verzoek tot huurverlaging zal moeten komen, indien daartoe aanleiding mocht bestaan, zoodat zij zich tot dat Bestuur zullen hebben te wenden. besloten worat belanghebbende krachtens art.70 der ,/oningwet schriftelijk te waarschuwen, alsnog de ver beteringen aan te brengen. gesloten wordt de wijziging aer legesverordening voor f te bereiden. Tevens ware daarbij de geheele verorde- J-'liiu j ning voor eventueele herziening in beschouwing te nej- j men. donform besloten. ïot gunning wordt besloten. Jh-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 640