Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 75 if deeling Pinan- cien. 676 7oorzitter. 877 wethouder Gasille 878 De Voorzitter. mermt op uat haar thans is gebleken dat de op 12 September 1959 genomen beslissing ten aanzien van ue uitbe taling van de wedde van oen heer Til- lemans gedurende het travak, dat ze in militairen dienst is niet juist is, in verband met de biu raads besluit van 26 Juli 1959 vastgestel de wijziging' van het algemeen ambte naren-reglement, (zulks gelat ook te aan; ien van de beslissing omtrent de betaling aan ux.Winter). deelt mede aan meentewerken te hebben gegeven een schuilgeleg de wachters. He leend van ƒ.150 zal van de zijde van v7ijk Huis te bijgedragen ecnt «150, den directeur van Ge- lefonisch opdracht te op den gemeentetoren enheid te maken voor m is een crediet ver- In deze 150,= van defensie (Majoor r heiue; 50worden er nimmer hooger dan brengt ter tennis dat de Laar schal- kersteeg zijnde een openbare weg, zon der meer door de militairen is afge sloten. Ook meerdere rijwielpaden zijn niet meer voor het publiek toeganke lijk. Spreker meent dat de militairen hiertoe niet gerechtigd zijn en stelt voor bij den Minister van defensie be zwaren in te dienen, zoodra door den Inspecteur van Politie persoonlijk is geconstateerd dat de wegen en rijwiel paden achter "zonnegloren" zijn afge sloten. de Voorzitter Lx .A.J .Visser neemt aan het einde van deze vergadering afscheid van het Ooilege in verband met wiens benoeming tot burgemeester van Zeist, de beide wethouders aisiae de de Secretaris wijden enkele woorde aan het feit dat de Voorzitter het College zal verlaten, het gesprokene getuigt van sympathie jegens den scheidenden .burgemeesterwederkee- rig getuigt de burgemeester, van zijn erkentelijkheid voor de aangename wv ze van samenwerking ondervonden. Ü-L _J_ _L i-L ie-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 645