'ff A.-o if%. Dienen 2nomen uitbe ier ril x ut ze 3 t j raais geste 1- ambte-- ook te rent ie /an Ge acht te storen voor ;t ver- 150,= U-ajooi urden ;r dan schal- 2g, zon 3 ai'ge ien zijn ganke- Ltairei. i stelt isie oe nor den ilijk is rijwiel i afg neemt ?rino r band .leest si 3 aisiae woorde liet )rokene len irkee- m zijn ime v/ ;n» BESLISSING je beslissing u..12 September 19p9 wordt ingetrokne terwijl thans besloten worut het ambtenaren-reglement z.ooals dat ad. 26 Juli j.l. is gewijzigd op de ambten xen in militairen dienst, toe te passen. Het College keurt de opdracht en het crediet alsnog goe d üp de bijdrage van defensie dient de noodige aandacht geschonken te worden o.m. door spoedig na het gereed komen van het werk 5OU te verhalen door tusschen- komst van ...ajoor van wijk Veldartillerie duisterheide Conform het voorstel wordt besloten. Afdeeling en No. Aanmerkingen

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 646