Volg num mer Afzender of voorsteller 879 880 Ifd .Financiën 881 Oir .Gem.werken 882 Oir.Gem.werken 983 Datum Ier .v .Bed .Gemeen- en 884 MejJ.v.Amerom, Minkenweg 33,Soest Korte inhoud m beginsel voor een dergelijke ver se kering voelt dienaangaande eenige Inlichtingen te verschaffen. verzoekt, zoo mogelijk, voor steno typiste of correspondente bij de gemeente-administratie bij voorkomen- Ie vacature in aanmerking te mogen romen. Alvorens deze eerste officiëele ver-| gadering van het college aan te van-| gen richt Weth.Gasille zich als waarr burgemeester tot Mr.A.L.des Tombe, die wegens benoeming van Mr.J.A.J. Visser, tot burgemeester van de gem. Zeist, thans benoemd is tot burge meester dezer gemeente. Spreker roepi Mr.A.L.des Tombe een hartelijk welko4 toe en spreekt daarbij den wensch uil dat door een aangename samenwerking zeer veel in het belang van de gemee4-| te zal kunnen worden bereikt. '7e th. Hilhorst en de gemeentesecretaris sluiten zich hierbij aan. vestigt er de aandacht op dat nog gean| uitvoering is gegeven aan het raads-J besluit van 26 Juli 1939 (tractatie schoolkinderen ter gelegenheid der geboorte van H.K.H.Prinses Irene) te gen welk besluit blijkens brief van G.S.dd.8 Aug.'39 geen bezwaar bestaaij adviseert aan Dr.Roëll ontheffing te verleenen van het bepaalde in art.23j lid 4, der Bouwverordening ten behoe ve van den bouw van een landhuis aan Ie Bartolottilaan op een terrein kad, bek.sectie G nos.2125-2126 en 823, onder voorwaarde, dat geen enkel deel van het bouwwerk de voor- en achter gevelrooilijn van de Bartolottilaan, gelegen op resp.12 en 36 M uit de grens van den weg, zal overschrijden.! zendt in een schema van de werkver- leeling van het personeel van den iienst van Gem.werken en Bouw- en oni ngt o e z i c ht geeft advies inzake molest-verzeke- ring en verzoekt, indien de gemeente

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 649