Afzender of voorsteller Datum Korte i n h num mer 885 886 Bestuur A.G.A.V.S, J.H.A.Rupertgem. eneesheer 887 Gem.ontvanger Kin.v.Soc.Zaken, den Eaag leth.v. openbare werken Bir.Gem.werken verzoekt het gymnastieklokaal te Soes- terherg driemaal per week kosteloos beschikbaar te stellen. deelt mede, dat algeheel herstel van Mej.A.C.v.d.Giessen binnen afzienbaren tijd niet is te verwachten. zendt de gemeenterekening over 1938 in: deelt mede, dat een aantal werklooze arbeiders kan worden tewerkgesteld bij het centrale werkverschaffingsobject: het maken van een zestal gecamoufleerd: j opstellingsplaatsen voor tankwagens op de terreinen van het vliegpark Soester berg. deelt mede, dat 250.000 steenen voor verbetering van den Kampweg kunnen .vor den aangevoerd, doch dat de leveranciei in verband met de algemeene verkoops- voorwaarden, medegedeeld bij schrijven van 14 Kaart 1939, vanwege de huidige bijzondere omstandigheden de vracht moet verhoogen met 42 cent per duizend steenen. biedt ter behandeling aan verzoeken om bouwvergunning, vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 651