'f- Y /-V' f*c 3*< ;e Soes- ;loos 5l van Lenbaren 1938 in clooze beid bij Db ject mfleerdi igens op Soester i voor inen Tvor< /•erancieï rkoops Dhri jven midi ge ?acht duizend oeken an de i. /lan den Raad zal worden voorgesteld op dit verzoek ai et in te gaan. Dr.Rupert komt in de vergadering en geeft een nadere oelicliting op het door hem ingediende rapport. Be sloten wordt het aan Hej.v.d.Giessen verleende ziek teverlof te verlengen met drie maanden, zulks te re- enen vanaf 17 Augustus 1939. Voorts wordt besloten ej.v.d.Giessen mede te deelen, dat zij zioh moet onderwerpen aan een geneeskundig onderzoek in te stellen door de heeren: J.H.A.Rupertarts, te Soest PGd e Vos, Amersf oer t De bescheiden worden voor onderzoek ran het Verificatiebureau. esloten wordt een verklaring, dat de financieele evolgen dezer tewerkstelling worden aanvaard, aan ien kinister te zenden. BESLISSING arts, te Soest en Dr.Th.Deelen, arts, te in handen gestel<ji fi/J. blbt elet op de huidige bijzondere omstandigheden en in verband met de omstandigheid dat de mogelijkheid nie' Ls uitgesloten dat de leverancier bij niet aanvaar- ling van de vrachtprijs verhooging niet tot levering ran de steenen zal overgaan, hetgeen tot groote chade voor de gemeente zal zijn, wordt besloten te en een en ander geen bezwaar te maken. 1-elet op het advies van Bou -en '/oningtoezicht dd. Oct.1939 nos.124» 129 en 113 wordt besloten de aan nragen nos.1/1630, 1/1633 en 1 /1622 in te willigen. Afdeeling en No. Aanmerkingen

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 652