Volg num mer -91 692 893 894 895 ^96 Afzender of voorsteller -Directeur van Ge meentewerken. Datum Korte -Directeur van Ge- meent ewerken. J.van -Dijk, Lange Brinkweg J7A Soest Directeur van Ge- me ent ewe rken. Directeur van Ge meentewerken. wijkverpleging "naisterneide omstreken. en <j.v.a.\feer, Schriks- aaviseert aan laan 57, te Soest, een aanschrijving te zenden tot voldoening aan voor waarde c., opgenomen in de hem da. 27 x.ovember 1958, verleende ver0un- ning ingevolge de hinderwet. doet een voorstel inzake vaststel ling van de huur van kipspoor en ^ir wagens we0ens ingebruikneming door de militaire Overheid. De Gemeente-Secretaris deelt mede, dat de spoor en kipwagens inmiddels sedert 9 dezer zijn gevoruerd. vraagt financieelen steun voor het aanbrengen van een nortonpomp bij het door hem bewoonde perceel Br iih weg 57A. De Directeur van Gemeentewerken brengt terzake advies uit bij rapport dd15 September 1959, no.25/17. zendt kostenopgaaf van een ten behoe ve van de militairen te maken riole ring aan de O.L.schÖol kerkebuurt voor het afvoeren van het waschwatei in het gemeenterioolDe kosten zgn /•575,of afgerond ;.400,=. jJe Secretaris deelt mede, aan den Commandant te hebben medegedeeld (te lefonisch) dat de kosten j .400,= zul len bedragen met verzoek te willen mededeelen of deze kosten,door de - meente te maken, aoor Defensie zul len worden gerestitueerd, hit ant woord wordt nog ingewacht. vestigt woning er de aandacht op, dat de oe van de o.l.school aan de Beet laan door de militairen veel te wen senen over laat. Geadviseerd wordt het daarheen te leiden, dat den Commandeerenden uffi cier opdracht wordt gegeven, dat al le veranderingen alleen hunnen plaat vinden via den,dienst van Gemeente werken. bijdrage vraagt een hosten verpleging van .8,75 in de van willem x,.egeï. in het ^oloniehuis "Ons Genoegen" uostvoorne, over een tijdvak van 10 Juli 1h59 dagen, ingaande

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 655