i n h o Afzender of voorsteller o rie tuur der ver- eenigirig voox Chr.L.en u h te 'Goesterberg. verzoekt de benoodigde gelden beschik baar te stellen voor de aanschaffing van nieuwe gordijnen in drie lokalen der school, de nirecteur van Gemeentewerken bericht! bij rapport do. 5 uctober 1959 no.1465, dat vernieuwing van de öordijnen arin- gend nooaig is. Gemeente-ontvan ger. adviseert aan het Kijk een bedrag van ƒ.0,10 per week w winnersver gens uitbetaling goeding te declareeren per uitbetaling der kost- PéV.d.hool, aan nemer te Ammers- tol o.van UilVerl Postweg 5a, Goes-f terberg. verzoekt hem een schadeloosstelling toe te kennen, wegens het hem als laag sten inschrijver niet-gunnen van de wegenaanleg, waarvoor op 20 dept. j.1. een openbare aanbesteding is ge houden. i De jJirecteur van Gemeentewerken brengt hieromtrent rapport uit bij schrijven di 2 Octj.1. no1 p45 vraagt vergunning tot plaatsing van een reclamebord. ne directeur van Gemeentewerken en de Inspecteur van Politie adviseeren op j dit verzoek afwijzend te beschijnen. overeen tewerke, --.A*G.van Klerk, -bosstraat 94, j Soe st verzoekt bemiddeling voor vergoeding weöens inbeslagneming terreinen dooi militairen. ■^eslotei nements nister Afdeeling Pinan- ciën. G.h.Assin.:, hoofd agent van politie b .d adviseert de rente van debet-sa'ldi door de woningbouwvereenigingen en -stichtingen, verschuldigd over het 5e kwartaal 1959 te bepalen op: 2kfo gedurende het tijavak van 1 Juni t/m 27 Augustus. 5-, gedurende het tijdvak van 28 Augus-J tus t/m 50 September. (rente gelijk aan rente debet-saldi in rekening-courant .bank de Kederlandsche deelt mede, ber j .1 dat nij gedun geen innomsten 'ende Geptem- heeft genoten* Conform het waci

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 657