V h*m BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen )e*schik- iff ing ralen 1 bericht 101465, drin- desloten wordt den Eaad voor te stellen de wettelijk voorgeschreven meeewerkin^ te verleenen. VV"»<- reeren italing C KOSt- Lling als i van dept is ge- i brengt rijven Conform besloten. /oor toekenning van een schadeloosstelling zijn geen termen aanwezig. -Besloten wordt conform het advies vah den nirecteur van Gemeentewerken. A. k ri 3 Overeenkomstig net aavies van den .directeur van Gemeen- JL V loXf tewerken wordt afwijzend op het verzoek beschikt. nesloten wordt adressant te verwijzen naar den x.anton- nementscommandant te doest en zoo noodig naar den ki- nister van -defensie. Conform besloten. net wacntgeld over deptember wordt beschikbaar gesteld.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 658