Volg num mer Afzender of voorsteller Korte inhoud 904 905 906 907 908 nfd-eling finan ciën. uascommissie u-as commissie De Voorzitter. .Directeur van Ge meentewerken. legt over een nota va*- het woningbu reau P.ïian wegens huur enz. van het perceel Steenhoffstraat 12a tot een bedrag ad .4210. Pe afdeeling verzoekt te mogen verne men in welke verhouding de huur dient te worden verdeeld ever de volgnos. 572 en 642J3 der gemeentebegrooting 1959 betreffende resp. luchtbescher- mingsdienst en distrioutiebureau. brengt gunstig advies uit omtrent het plan van den technisch ambtenaar van het gasbedrijf inzake het bouwen van een scherfvrijen kelder, tevens te be nutten als archiefruimte, het benoo- digde crediet bedraagt /.6o0,=-r brengt bij het College onder de aan dacht 1 dat het aanbeveling verdient beslissing te nemen omtrent vraagstuk "Straatverlichting miduel van gas"; dat nog steeds gaslantaarns de Vredehofstraat geplaatst dat het wenschelijk is na te of de straatverlichtingsover komst, aangegaan met de P.ü. straatverlichting door midde gas toelaat. een het door langs zijn; gaan een- 1 van deelt rneue, da, hem aoor den Inspec teur van Politie wordt verzocht een tijdelijke kracht tewerk te stellen vooi het verrichten van nachtdiensten, in verband met het onder de wapenen zijn van eenige agenten van politie. Pe kos ten zullen j .2,50 per nacht bedragen en kunnen worden bestreden uit den sa- larispost politiepersoneel. biedt ter oehanaeling aan een verzoek om bouwvergunning, vergezeld van de noodige tee^eningen en adviezen. V iAl j

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 659