Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 118 Gedeputeerde Sta ten van Utrecht. brengen, naar aanleiaing van het schrijven van Burgemeester en „ethou- iers dd. 7 üctober 1958, 4e afd.no. 4800, eenige opmerkingen betreffende de gemeentebegrooting voor 1958 ter kennis van Burgemeester en wethouder;; 119 Directeur Gemeen tewerken biedt ter behandeling aan eenige ver zoeken om bouwvergunning, vergezela van de noodige teekeningen en advie zen 120 Directeur Gemeen tewerken adviseert den heer P.Exler, Banning straat 55 te Soesterberg, toe te staan bij aen bouw van 8 dubbele woon huizen aan de ^anningstraat de ach tergevelrooilijn met ongeveer 6 M. te overschrijden, en alzoo de oprichting te doen geschieden met de voorgevels op een afstand van 10 M. uit de grens van den weg in plaats van 5 M. 121 v/.Buch, Steenhoff straat Soest. verzoekt aanbrenging van verbetering van den berm van den Heideweg vóór de perceelen nos. 74 en 76. De Directeur van Gemeentewerken bren^; hieromtrent rapport uit bij schrijven dd. 24 Januari 1959. 122 A.van Doorn, Henr Blaekweg 4. verzoekt de weilanden aan den Lange Brinkweg, welke tot 1 Januari 1959 openbaar verpacht waren voor dezelf de pachtsom voor 2 of 5 jaren te mo gen pachten. 125 L.Kwakernaak, Klein ïïngendaal- weg 94, Soest. vestigt de aandacht op de onbruik baarheid van het drinkwater in zijn perceel 124 Ïechnisch-Ambte- naar Gasbedrijf. verzoekt te willen goedkeuren dat gas fornuizen, gasgeijsers, en gaskoelkas-- ten in huurkoop verkocht 'worden bin nen huurkooptermijnen van maximaal vijf jaren. De Gascommissie heeft zich reeds bij voorbaat met dit verzoek kunnen ver eenigen

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 65