ff BESLISSING besloten woxdt de huursom te verdeel en als volgt 2/3 Listributiedienst 1/3 Luchtbeschermingsdienst Afdeeling No. en Aanmerkingen net Ooilege is in beginsel bexeid mede te weiken tot den bouw van den kelder doch wenscht, alvoxens een definitieve beslissing te nemen, een schets van de te maken ten te inrichting, alsmede een begrooting van kos- Aan den technisch ambtenaar woxdt ontvangen opgedragen een en nader in samenwerking met tewerken tot stand te brengen. gemeen- ïer beantwoording van de drie hiernevensvermelde pun ten wordt besloten punt 1 en J nog nader onder het oog te zien. i..et betrekking tot punt 2 wordt beslo ten den technisch ambtenaar van het gasbedrijf mede t deelen dat het College reeds bij schrijven van 20 maart 1939, 1e afd.no1537te zijner kennis heeft gebrac Vj) - V dat het College voorloopt ting langs het weggedeelte afziet van een gasverlich- ïrierf-nieuwerhoek. Laar bij is hem verzocht hiervan mededeeling te uoen aan de firma Cautsch te Amsterdam. onder mededeeling, da het College dit standpunt alsnog handhaaft zal aan den technisch ambtenaar worden gevraagd mede te wil len deelen, waarom aan dat schrijven geen gevolg is gegeven. Voorts wordt besloten aan de P.U.E..-. te verzoeken mede te deelen of de opgave gedaan bij schrijven van i i 1939, no.43.6 inzake straatverlichting van het wegvak Lieuwerhoek-ïrierberekend naar een aan te gane hoofdverkeerswegstraatverlichtingstariefad •244,25, thans nog als geldig kan worden beschouwd. net College kan zich met deze uitgave vereenigen. Gelet op het aavies 150, wordt besloten gen. van Louw— en woningtoezicht no. de aanvrage no.2/542 in te willi-- as

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 660