Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 909 -Directeur van Ge meente v,'erken 910 911 Ned.Bond van Gemee te-ambtenaren. 912 G.v.riornsveld, Be ckeringhstraat 1 3B boe st -13 914 irecteur van Ge ne ent e v/erken. iaat schappelijk hulpbetoon. lotaris A.0.Dam mers te Soest. brengt rapport uit naar aanleiding van het schrijven van Burgemeester en .ethouders dd. 3 October 1939, 1e af| no.l7/13h, inzake de kosten van aan lag van een gedeelte van de Verl.Tem pellaan. vraagt alsnog toestemming orn de veer kamer van zi^n woonhuis te bestemmen voor den verkoop van sigaren enz. V adviseert naar aanleiding van de cir culaire van den minister van Binnen land sche zaken, dd. 5 en 19 September 1939 inzake betaling voor overwerk: I.geen wijzigingen aan te brengen in de betreffende verordeningen. II.aan G.S. te berichten dat na over leg met ambtenaren en hunne orga nisaties besloten is in de genoem de gevallen geene vergoeding toe te kennen. III.in bijzondere gevallen wel tot hei toekennen van gratificatiën over te gaan. IV.een voorstel aan de Commissie G.u. te doen in den geest, als door der Bond is voorgesteld. sendt begrooting van kosten omtrent iet aanbrengen van een 3-tal riolee- ringen. biedt aan net jaarverslag over 193^ doet toekomen een schrijven van R. mees en Zoonen dd. 9 October 1939 waarbij deze: a. mededeelen dat de verzekering op de opstallen der nV.Centrale Slachtplaats voor de gemeente woest is teruggebracht van 4GOOp! tot 3.32000,= en b. verzoeken te mogen vernemen of de gemeente te wier behoeve de hypo theek op de opstallen is gevestii' met deze verlaging accoorü .i-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 663