ff- W'!M I>J(v I/2 Van het rapport wordt kennisgenomen Je terzake aan Kornsveld gerichte aanschr „vingwordt gehandhaafd en mitsdien op zijn verzoek afwijzend be- schikt. Aan riornsveld wordt alsnog gelegenheid gege ven om vóór 1 December a.s. de tox winkel ingerichte voorkamer weder als woonruimte te bestemmen. V Uyfi- k" x. wet college kan zich met een besloten wordt aan schriftelijk advies het en ander vereeni0en. Georganiseerd Overle^ terzake te vragen. besloten wordt aan den -irecteur van Gemeentewerken opdracht te geven tot uitvoering van de betreffende werkzaamheden. Aan den haad zal ./orden voorgesteld terzake een crediet bescüikbaar te stellen van /.20Gi=. V' il- Van het verslag wordt kennisgenomen, ter kennisneming worden aangeboden. l et zal den fiaac. ?^332Z net College kan zich hiermede vereenigen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 664