Volg- num- Afzender of voorsteller Datu m Korte inhoud Cuef afd.3oc.Zaken. verzoekt te beslissen of en zoo ja, tot welk bedrag G. J.Ruttenberg.Beu kenlaan ^2 moet bijdragen in de ver- .pleegkosten van zijn docliter keeltje in Zon en Schild te Amersfoort, waar zij op 5 uctober 19J9 voor rekening der gemeente werd opgenomen. n.v .kloosterRoest te rbergschestraat J2 te Soest. i. J .Stroband Commandant van de Soester Vrijwilligè -burgerwacht JJ.^etsorte -Brinkweg 27,Soest. verzoekt verwijdering van een boom, staande vóór zgn perceel. Ge .directeur van Gemeentewerken advi seert bedoeld verzoen niet in te wil ligen. deelt mede in principe bereid te zi0n zich te belasten met de arr^enpractgn te Soesterberg, doch acht een honora rium van ƒ.1000, niervoor noodi,_ zendt, in duplo, de declaratie over September '39 in, wegens door leden der Vrijw.-Burgerwacht verrichten nacht dienst vraagt in aanmerking te mogen komen voor onderhoudswerken. Ge Directeur van Gemeentewerken brengfi1 hieromtrent rapport uit bij schrijven dd. 7 üct.j.1. no.965» Directeur van Ge-| meentewerken zendt een plan inzake verbetering van de korte xaiddelwijkstraatwaarvan de kosten worden begroot op ƒ.3600, plm.j .1500,= voor het aanbrengen van erfafscheidingen. Comité voor Kleedj|.ng en Schoeisel voor de 0.1.scholen te Soest vraagt toestemming voor het houden van een collecte op 18 en 19 Oct.a.s. ne Inspecteur van lolitie brengt gun stig advies uit. Directeur van Ge meente-....erken. rapporteert omtrent de vervuiling van enkele ruimten in den gemeentetóren.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 665