Volg num Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud mer Secretaris Directeur van Ge meentewerken directeur van Ge meentewerken r.e der land sche nei- de-maatschappij te Arnhem Jirecteur van Ge meentewerken stelt de vraag of aan den garagehou der Tak thans het bedrag van 50,=, zijnde de verhooging der begeleidings- i kosten van de kinderen naar de school voor buitengewoon lager onderwijs te Amersfoort kan worden uitbetaald. biedt ter behandeling aan eenige ver zoeken om bouwvergunning, vergezeld van de noodige teemeningen en advie zen. wijst op de zeer ingrijpende verande ringen, welke door of vanwege het mi litair gezag zonder voorkennis van het College van 3.en ,iof Gemeente werken aan de openbare school aan de ^eetzlaan zijn aangebracht. verzoekt een voorschot ad /.500,= te 'mogen ontvangen voor de door haar ten behoeve der gemeente uit te voeren werkzaamheden verbonden aan liet egali- seeren en verharden van wegbermen. deelt mede, dat door de militairen een ruimte in de oude boerderij aan den Lange Srinkweg in beslag is ge- nomenvoor opberging van fourage e.d.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 667