41 ijl) BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen igehou- •50,=, idings- school ijs "te ld. ge ver- ezela advie- ande- liet mi- van eente- aan de 0te aax ten e ren t egaü- nen. iren aan age ge- ed dat een en ander op geregelde tijden gereinigd wordt. Tot uitbetaling wordt besloten. Gelet op het advies van houw- en .oningtoezicht nos. 131 en 123» wordt besloten de aanvrage no.1/1636 in te willigen, he aanvrage no.2/541 wordt geweigerd. e Voorzitter deelt mede dat deze aangelegenheid in tegenwoordigheid van .*ethouder Gasille met den Kan- tonnements-Gommandant is besproken. Bij deze bespreking' bleek dat de Commandant met een en ander niet op de hoogte was. hoor hem zullen dan oom maatregelen wor den genomen, dat zulks in den vervolge niet meer voojr- omt Aan het hoofd van de openbare school aan de neetzlaa, zal worcien opgedragen de leermiddelen van zi^n school op veilige wijze op te bergen. Indien zulks in zjjn school niet kan geschieden zal een en ander in het gemeentehuis kunnen worden opgeslagen. net gevraagde voorschot worut beschikbaar gesteld. nan den betreflenden Commandant zal worden gevraagd hiervan officieel mededeelin0 te doen aan het Gemeen tebestuur 3

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 668