- het Wethou- fd.no. effende 38 ter t houder; lge ver gezeld advie- annmg- te le woon- e ach- 6 M. te ichting rgevels de grens ESLISSING Afdeelincj No. en Aanmerking gen Het College kan zich met de hierbij gevoegde ontwerp- begrootingswijziging 193Ó en ontwerp-brieven vereeni-MS.sfa. gen en besluit aezen den Baad ter vaststelling aan te bieden. Gelet op het advies van Houw- en woningtoezichtnos. 6 en 61wordt besloten de bouwaanvragen nos.1/1562 en 1/1474 in te willigen. *y.^- Conform het advies wordt besloten, met Men ver; v de dat zooüoodig de rooilijnen in het uitbreidings plan ter plaatce worden gewijzigd. etering vóór en brenj|;j hrijven Hange 1939 dezelf- te mo- ruik- n zijn dat gasi- koelkas-- en bin- maal eds bij en ver- Besloten wordt adressant te berichten, dat het on- derhoud van de bermen, gelet op de beperkte middelen, die de gemeente ten dienste staan, zoo volledig mo- gelijK zal zijn. Besloten wordt adressant te berichten, dat het Col- y* lege niet aan zijn verzoek kan voldoen. A*r/s& Besloten wordt aan H.kwakernaak en het rechtskundig k/M bureau te berichten, dat de termijn, die 9 februari 1939 afloopt, dient te worden afgewacht. Besloten wordt "Éet intrekking van de regeling tot /*a-A verhuur van gasfornuizen (gasabonnementen) dd. 16 Ju- ni 1932, en voorts den Ïecnnisch-Aipbtenaar te machti gen gasfornuizen, gasgeijsers, gaskoelkasten in huur koop te verstrekken met een huurkooptermijn van maxi-t maal 5 jaren en onder de tot dusver geldende bepa lingen, waarbij tevens rente zal worden berekend tegen 5 1° per jaar van het contant verkoopbedrag. G y -O

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 66