Volg num mer 928 929 ÏJO Afzender of voorsteller Datum ..ethouder Gasille De Voorzitter De Voorzitter Korte inhoud deelt mede, dat het voornemen be staat bij den Cantonnements-Gomman- dant en bij den Commandant van de 7e Compagnie Pioniers, om over te gaan tot den bouw van een badinrichting op een aan de gemeente boest in ei gendom toebenoorend perceel gronds. Gevraagd is of de gemeente bereiu is terzake medewerking te verleenen. stelt voor een aanvang de behandeling van de b voor het dienstjaar 1940. te maken met agrcotingen adviseert aan de P.-U.E.L. opdracht te geven de openbare verlichting de. nachts weder te dooven. Aan de van de dat he en de tot be noodig en tot zijde h Aldus i ildus

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 671