/'/¥r Y >V Lïl. BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Aan den Cantonnements-Commandant en den Commandant van de 7e Compagnie Pioniers, zal worden medegedeeld dat Pet College, benoudens beslissing van den Baad en de Gedeputeerde Staten, bereid is mede te werken tot beschikbaarstelling van den voor dezen bouw be- noodigden grond onder nader te stellen voorwaarden en tot overname der inrichting zoodra van militaire zijde hiervan geen gebruik meer zal worden gemaakt. ildus wordt besloten. .aldus wordt besloten.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 672