62b Volg num Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud mer 931 932 !33 934 ï35 93b Gemeente-Se creta- ris -Directeur van mcentewerken. Ge- Gemeenteraad directeur van me entewerken. Ge- 1 .J .BegneryVrede - hofstr soest nevr.B.J .Kuiper. Dieuweweg 116, Soest 211,50 deelt mede prijsaanbiedingen te heb ben ontvangen van de firma Salomons en de l.V. Remington Schrijfmachine .„ij., inzake den aankoop van een drie tal schrijfmachinesDe fa.Salomons biedt aan: één schrijfmachine ten dienste van de politie voor een bedrag van ƒ.170,- êi'n schrijfmachine ten dien st© van het distributie-bu reau voor een bedrag van één schrijfmachine ten dien ste van den dienst van Ge meentewerken (met groote wagen) voor een bedrag van 244,50 Je Remington hij. biedt deze machi nes aan voor een bedrag van in to taal ƒ.711 vraagt of het College er zich mede kan vereenigen, dat een keet, welke momenteel in bruikleen is afgestaan aan de vereeniging welke het open lucht-theater exploiteert, aan de mi litaixen in huur wordt afgestaan te gen een bedrag van j'. 1,= per week. stelt in handen van B.en W. om prae advies een verzoek van de Tuinbouw- vereeniging te Soest tot het ontvan gen van ƒ.15,= subsidie, voor het 01 ganiseeren van een cursus in bemes tingsleer. komt terug op het schrijven van Bur gemeester en wethouders inzake de herstelling van het monumentje aan de Batenburglaan te Soesterberg. vraa0t een verlof B. voor de twee be neden vóórlocaliteiten van het per ceel Vredehofstraat 5. benlaagt zien over het afvoeren van het huishoudwater van de perceelen hieuweweg 110, 112 en 114. Boor den Birecteur van Gemeentewer ken wordt geadviseerd aan de eigena ren van de betreffende perceelen eefl aanschrijving te zenden.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 675