rr BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Hoewel nog geen credieten op de gemeen te begroeting 1939 beschikbaar zijn voor den aankoop van deze schrijf machines en het voorts gebleken is dat de prijzen aan merkelijk stijgen, wordt goedkeuring verleend t.a.v. den aankoop van deze schrijfmachines big de fa.Halomons voor een bearag van /.62o,=. \/"oor de oude machines respectievelijk van de olitie en gemeentewerken v.ordt /.^0,= en .40,= terugontvangen. liet College is van oordeel dat deze keet behouden dient te blijven voor het gebruik bij de diverse werk— AA3/3 verschaffingsobjecten, en mitsdien niet aan de militai- ren in huur moet woraen afgestaan. Zulks zal aan den betreffenden Commandant dienen te worden medegedeeld!. In verband met de omstandigheid, dat de aaresseeren-J Iff/jji de vereeniging een vereeniging van amateurs is, wordt NA om der gevolgen wille besloten aan den Haad te aavi- ioQ1/ seeren op het verzoek afwgzend te beschikken. college ver-j_^/3 Het College besluit z^n schrijven van 25 Oeptember 1959, 1e afa.no.3165, te handhaven, het wacht, dat door den .directeur aan de daarin gegeven opdracht ten spoedigste wordt voldaan. Een copie van het aan de 0ranjevereenioing door hem te zenden senrijven wordt tegemoet gezien. ^et gevraagde verlof h. wordt verleend Conform het advies van den nirecteur van G-emeente- vyerken zal aan de betreffende eigenaren een terzake dienende aanschr^ving worden gezonden. j .5 yr -3/Y3 1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 676