Volg num Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud mer Directeur van Ge meente v/eiken -Ben van iiaaxm. bestuur ooestexbexgs bloei Directeur van Ge meentewerken. Directeur Staats- bosclibeheex te Utxecht bericht naax aanleiding van de aan- bieding van een aan de doesterberg- schestraat ^elegen strook gronds, ka- dastxaal bekend als sectie D.no.2207 !doox ii.van klooster. Geadviseexd wordt .de stxook gxond, welke buiten !de doox het Uitbxeidingsplan aangewe zen weggxens is gelegen, niet te aan vaarden. deelen mede, dat van een inwonex van jSoest een verzoek is ingekomen tot toelating van zijn kind tot een open bare lagexe scnool te Jiaaxn om te wor den opgeleid voox het middelbaax on derwijs. Als xeden woxdt aangevoerd, dat in vexband met de legexing van mi litairen in de scholen te boest het nndexwijs aldaax ernstige belemmering ondervindt, Verzocht woxdt om de mee ning van het College verzoekt maatregelen te nemen, dat ten spoedigste schuilplaatsen tegen luchtgevaax langs de wegen te Soester- bexg worden gemaakt Ideelt mede dat het materieel (kip- spoor en kipwagens) reeds doox den betrokken Commandant woxdt gebruikt tegen de overeengekomen pxgzen. doet toekomen een plan voox werkver schaffing in ae bosscnen (noschplan 1940)

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 677