/?7^ BESLISSING Afdeeling Aanmerkingen Besloten woxdt deze strook gronas niet te aanvaarden./"**^' net College van burgemeester en .<ethouders van Baarj zal dank worden gezegd voor deze mededeeling. Ver zocht zal worden de kinderen niet toe te laten, aan gezien er zorg voor zal worden gedragen, dat de kin deren, welke eerlang middelbaar of hooger onderwas zullen gaan genieten, alhier daarvoor worden opge leid Adressant zal worden medegedeeld, dat bijzondere om standigheden aanwezig zijn welke het moeilijk maken op deze aangelegenheid een beslissing te nemen, doe dat dit vraagstuk als zoodanig uit den aard der zaa de volle aandacht van het College heeft. Aan den uirecteur van Gemeentewerken wordt opgedra gen mede te deelen door welken Commandant het mate rieel gebruikt wordt. In den vervolge ware zulks terstond in iiet rapport te vermelden. Sen en ander wordt door net College goedgekeurd, net plan zal door tusschenkomst van den Bijksinspect worden gezonden aan den minister van bociale zaken, i met het verzoek in de loonen een subsidie te verlee- nen. 7 3Z 3Zp eu:

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 678