125 126 127 128 129 130 Me j .A.E.W.Th.van Asch-Reijerse Soe at P.J.van den Brinki, Nieuwstraat 5", Soest S .v.d.KuilenBosb str.80, Soest. Directeur Gemeen tewerken. G.G.v.d.Berg, Ra- demakerstraat 5a, Soesterberg C.Th.van Seist, Urteliusstraat 341Amsterdam. 131 «J«J .Meurs te Soest vraagt in vasten dienst te worden aan gesteld verzoekt plaatsing op de centrale werkplaats te Utrecht. wendt zich andermaal tot B.en W. met verzoek te bevorderen dat wijziging wordt aangebracht in de aanwijzing op eenige paddenstoelen, opdat het ver keer wederom langs zijn zaak geleid wordt Besio" mede ambtez Besloi f centrj I Beslol lege i terugi W A grond- bericht .omtrent het verzoek van Hilhorst inzage een aan te gane ruiling. De gemeente zou aan de Ma- riastraat slecuts terrein ter diepte van 30 M. behoeven over te nemen. deelt mede bereid te zijn afstand te doen van het huis staanae op het per ceel, hetwelk tot 1 Januari j1bij hem in erfpacht is geweest. Voorts wordt verzocht het terrein met opstal van de gemeente te mogen huren voor een bedrag gelijk aan den erfpacnts zulks tot het oogenblik, dat de ge meente den grond noodig heeft. verzoekt aan den Raad terugbetaling van het te veel betaalde verlof srecht, over het verlofsjaar 1938/1935, aan gezien door hem afstand gedaan is van (het te zijnen name staande verlof A, geldende voor perceel hieuwstraat 17, alhier deelt onder verstrekking van een spe cificatie van de inkomsten en uitga ven over het jaar 1938 uit het door hem ter hand genomen bedrijf mede, dat de zuivere winst uit zijn bedrijf over 1938 bedraagt ƒ.764,09b. Beslol over riastz ruilir geval Beslot zijn ve op 1 i [Beslot [van Se Beslot lend de afd de han J-HSt

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 67