Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud Gem.Keuringsdienst J.v.d.Lugt,voorz. pers .lied.ïïerv.Zoi* scholen "te Soest Kapitein Comman dant 3 -II -ft. A. Kir.V.Arnh7a terl .7~y V.re t h. Gas i 11e Techn.Am'btGasbe drijf Dir.Staatsbosch- beheer zendt bericht omtrent de ingebruik neming van het kantoor van den Keu ringsdienst door de militaire Over heid verzoekt toestemming tot het houden der jaarlijksche kerstcollecte door middel van lijsten. De Insp.v.poli tie heeft geen bezwaar. verzoekt beschikbaarstelling van 2') 713 steenslag, uit de opslagplaats aan de Beukenlaan, voor het afdekken van drassigen grond en daarvoor een lager bedrag te berekenen dan 1 ,50 per M3. Het weghalen zal door zijn zorgen geschieden. zendt prijsopgaaf voor het plaatsen van drie brandkranen op de bestaande leiding. vestigt er de aandacht op, dat door het College vertegenwoordigers moe ten worden aangewezen voor de be spreking met de Provinciale Bebou wingscommissie betreffende het uit breidingsplan no.3 op Maandag 23 October a.s. des n.m. om 2.30 uur. zendt bericht omtrent het niet-ver wijderen van de gasverlichting lang de Vredehofstraat bericht omtrent schade veroorzaakt door het uitvoeren van werken door het departement van Defensie aan terreinen, in eigendom van de ge- mee ite Soest.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 681