Volg- num- Afzender of voorsteller mer Datu m Korte inhoud 949 950 951 Plaat svervangend hoofd keurings dienst Ambtenarengerecht te 's-Gravenhage ,'nd.Chef afd. Financiën 952 953 954 in.v .z manoien VrijwBrandweer te Soesterberg Not.Knopperste Amersfoort I deelt mede, dat de opzichter keurmees ter P.J.Drost sinds 16 October j.1., door ziekte verhinderd is, de werkzaam, heden waar te nemen en dat deze door hem en den hulpkeurmeester uit Baarn worden waargenomen. Vraagt, of B.en J. de financieele gevolgen van deze waar neming willen regelen. deelt mededat de behandeling van het twistgeding tusschen P.G.de Vries te Soest en het college van Burgemeester en Wethouders van Soest zal plaats heb ben ter openbare terechtzitting van het College op Vrijdag 10 November 1935 des ïl.m.3uur te Utrecht, in het ge bouw van den Centralen Raad van Beroep, deelt mede dat hij tot zijn leedwezen het college van B.en onjuist heeft voorgelicht inzake de opmerkingen van Ged.Staten met betrekking tot de uitga, ven op den post "onderhoud brandbluscl en reddingsmiddelen" over 1939. In tegenstelling met hetgeen aanvanke lijk werd aangenomen, n.1. dat op de zen post niet zou worden bezuinigd, had het College reeds toezegging van bezuiniging gedaan tot een bedrag van 200,51, terwijl Ged.Staten verminde ring met 350,51 eischen. deelt mede de berekeningswijze van de voorloopige uitkeering uit het gemeer.-]| tefonds over 1940/41, zijnde 107,95 v van het definitief vastgestelde bedrag] der uitkeering over 1937/38. vraagt machtiging tot het doen uitvoe-l ren van eenige noodzakelijk© werkzaam-] heden aan de motorspuit, waarvan de costen 70,= in totaal zullen bedrajj gen. doet toekomen een concept overeenkomst van dading betreffende de perceelen g3[ legen te Soest nabij Birkhoven met de heeren Th.J.L.Ruys vroeger P.v.Hofsls c.s.) en D.P,v.d.Ban.Verzocht wordt o? het terrein den desbetreffenden weg_ breed 4 door den betre kkelijken dis te doen uitzetten.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 683