Ui 33^5"' 3U| BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen teurrnees- 5.1., werkzaan- ;e door Baarn B.en 1. sze waar- Het College is van oordeel, dat voor deze v/erkzaamhe- den geen extra vergoeding zal dienen te worden gegeven;^ De reeds door den hulpkeurmeester Vermeulen noodzake- llty lijk gemaakte kosten kunnen worden gedeclareerd. van het I gesloten wordt de gemeente niet te doen vertegenwoordjj ies te ïmeester Laats het ïg van niber 1933; het ge in Beroep, sedwezen 3t heeft ïgen van de uitga- Éndblusc - lanvanke- op de- -nigd, _ng van Irag van r er minde- •en. Onder intrekking van het schrijven dd.26 September 1939 gericht aan de Vrijwillige Brandweer van Soes- terberg, wordt besloten aan deze vereeniging te be richten dat Ged.Staten een ingrijpende bezuiniging o den post "onderhoud brandblusch en reddingsmiddelen" voor 1939 noodig achten. In verband daarmede zal het t gewenscht zijn voor het doen der uitgaven se' rifteli |l 4an we 1 mondeling overleg te plegen met den gemeente secretaris jk s van de ge: et ..-j 107 ,95 ie bedrag,I ivenni s genomen i uxtv°ejBDe gevraagde machtiging wordt verleend onder voorwaar-j rerkzaam-B de dat de betreffende begroot inga post niet zal v/orden L 1 tan ce (overschreden. .en bedra- -eenkorist I ;eelen g3i met de J V .Il0fSl°;| wordt op, I m weg, jken die11! Aan den Raad zal v/orden voorgesteld deze overeenkomst van dading aan te gaan. V? Aj'

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 684