Volg num Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud mer 957 Inspecteur van Po litie, boest. «...Drost, adjunct- commies ter secre tarie 959 i.V .1 rovinciale treo. .tsc.ie 31ec- triciteit s-i-ij 960 «weenerij "Gooi- en Semlust" te naren. verzoekt cie telefoon-aansluiting van den adjunct-inspecteur van politie tijdelijk - gedurende den militairen dienst van den adjunct-inspecteur - te verplaatsen naar de woning van der agent r.J.de /xies. vraagt eervol ontsla0, in veroand ue zijn benoeming tot adjunct-commies 2e klasse bij het gemeentelijk bureau voo bociale Zaken te Voorbur,_. waarbij wordt medegedeeld, dat het 0erneente- oestuur van /oorbur,_; Op een spoedige indiensttreding aandringt deelt mede bereid te Zijn de proefver- lichting van het gedeelte Rijksweg vsi irier tot hieuwernoek, in een defini tieve verlichting te ,.zi. en tegen het tarief voor noofdverkeerswegen. deelt mede, dat door hem, ten behoe ve van defensie, heideplaggen zijn ge kocht van den heer van -iessen, die zijn gronden heeft liegen nabij het vlie gveld te boesterberg. Verzoent wordt toestemming' te verlee nen tot het pla0gen. afvoeren va- de gekochte

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 689