Jd rden aan- rale BESLISSING Afdeelinq No. en Aanmerkingen besloten wordt adressante mede te deelen, uat zuiks mede op grond van art. 115, 2e lid sub c. van net ambtenarenreglement niet Kan geschieden. 2 a /o besloten wordt plaatsing van P.J.van oen brink op de jA centrale werkplaats te Utrecht te bevorderen. i W. met iging zing op et ver- eleid «Besloten wordt adressant mede te deelen, dat liet Col- lege voorloopig niet op zijn beslissing in deze kan f terugkomen an WA ne grond de Ma- diepte men besloten wordt het oordeel van ae (irondcommissie over eventueelen aankoop van het terrein aan de Ma- riastraatte vragen. Het College is van oordeel dat ruiling van den grond om der gevolgen wille in dit VA geval niet aan te bevelen is. and te het per- 1 bij oort s t opstal n voor acntscancij ge lbesloten wordt aan adressant zijn verzoek niet kan woruen op 1 April a.s de taling of sre cht, i9, aan- n is van lof A, raat 17, moet zijn afgebroken. te oerichten, aat op i ingegaan en dat het nuis b%A aan d^n baad voor te stellen ibesloten wordteen bedrag van .6,2b aan den heer van Seist te restitueeren. een spe- l uitga- t door iede, dat ijf over besloten wordt, alvorens het wachtgeld uit te beta len, deze cijfers te aoen controleerenHet hoofd van de afdeeling ü'inanciën wordt met deze controle aan de hand van de boeken enz. van den wachtgelder be last f?** 'A/v, ÏOjfö /eP 3 G /e>ó~0 /O rrf>

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 68