.u.; bing van 3litie ;airen ;teur - - van der roana ne maies 2e :eau voor ia r bij imeente- ipoedi^e )roei'ver- defini- tegen behoe- zijn ge n, die het verlee enochte BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen up het verzoen wordt öu_nstig beschikt Aan den heer A.krost wordt eervol ontslag verleend uit z:jn betrekking als adjunct-commies ter óecreta- rie dezer gemeente met ingang van 1 «Januari 1 y40 of zooveel eerder als in ae thans ontstane vacature za.. zgn voorzien. Voorts wordt besloten zoo spoedig moc;elgk tot oproe ping van sollicitanten over te gaan. kan de P zal opdracht worden gegeven deze proefverlichting te wijzigen in een definitieve ver- li enting tegen het tarief voor hoofdverkeersv/e^jen, zgnde nij »244j25* Voorts zal aan de P.U.J.L. prijsopgave worden ge vraagd voor verlichting van het gedeelte kieuwerhoei otation boestdijk op de wijze zooals thans zal geschio den voor het gedeelte Trier-kieu.,erhoekden spoedig bericht wordt tegemoet gezien opdat eventueel het oenoodigde bedrac; in de ontwerp-be^rooting 1 y4C man v/orden opgenomen. Tegen liet afvoeren bestaat geen bezwaar. V' ji SVV 0 V&l

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 690