Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 961 962 Dir.G-em. werken 963 964 :65 966 967 Best.Ver.tot bestr der tb.c.te Soest Dir.Gem.werken Dir.Gem.werken JirGem .vierken .v.Breen e.a. b ewv/d Kruiswe g DirGemwerken vraagt een bijdrage van 170,80 te verleenen in de kosten van verple ging van Me j .M.C .J. .Gijnbeek, in het sanatorium Zonnegloren, alhier, gedu rende het tijdvak van 1 Oct.t/m 31 December 1939. zendt teekening betreffende het per ceel 3 no.358, zulks naar aanleiding van de betrekkelijke kennisgeving dd.12/10/39 inzake ingebruikneming door de militaire autoriteiten. zendt ter inzage een schrijven van den Commandant 18e Reg.Inf.betreffen de het gevorderde smalspoor -mat erieel bericht naar aanleiding van een twee tal opgaven der Militaire autoritei ten inzake inbeslagneming van eenige gemeenteterreinen. De terreinen zijn op de bijgevoegde teekeningen in groen aangegeven. zendt ter kennisneming een door hem aan het bestuur der Oranjevereeni- ging Wilhelmina" te Soesterberg ge zonden schrijven inzake herstelling van het monumentje aldaar. verzoeken verbetering van den Kruis weg. De Dir.v.Gem.werken brengt hier omtrent rapport uit bij schrijven dd 23 Oct.1939, no.1471 rapporteert a. dat door militairen oude straat klinkers, toebehoorende aan de ge meente, gebruikt zijn om straatwerk te maken op particuliere terreinen, zonder dat daartoe toestemming is ver- Leend. Geadviseerd wordt de betrok ken militaire autoriteiten hierop te vijzen en of teruggave van de steener bf betaling ad 22,05 te vorderen. 3omtrent het in gebruik nemen van iteenen, afkomstig van de Juiianalaar oor militairen, kosten 64,80.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 693