"4 1' sW v sik BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen insloten wordt de gevraagde bijdrage te verleenen. J, Kennisgenomen. Het College vestigt er de aandacht op, dat de afdeeling Financiën controle zal hebben uit te oefenen op alle door de militairen gedane vorde ringen, zulks in verband met de daaraan verbonden financieele consequenties in het belang der gemeente. Ji- Zenni sgenomen V ó'rH Kenni sgenomen V' 2lU, .enni sgenomen, iesloten wordt adressanten te berichten, dat de weg zoo goed mogelijk zal worden onderhouden. V besloten wordt bij den Iïant onnements-Commandant onder nededeeling van de feiten, en opgave van de bedragen, v/elke aan de gemeente verschuldigd zijn, met klem te 'rotesteeren tegen het eingendunkelijk optreden der militairen, met verzoek deze aangelegenheid in onder zoek te nemen en het college in kennis te stellen met öen uitslag van dat onderzoek. Voorts zal worden ver zocht de verschuldigde bedragen in de gemeentekas te storten.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 694