Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 968 Voorzitter 969 1 in.v.Binnenland- sche Zaken en Fi nanciën O 970 Iaat sch. Hulpbet oo 971 Dir .Gein. werken 972 Carlton-Bioscoop 973 ioofd iuchtbescher t in -sdienst 974 975 Voorzitter xed .Staten stelt de vraag of benoeming van den oa derwijzer J.B.van 't Hof in "de Vaca ture" een oproeping kan worden ge plaatst voor een onderwijzer. Daarbij ware te bepalen, dat het bezit van eenige bijakten tot bijzondere aanbe veling zal strekken. zendt beschikking houdende verleening van een voorschot ad 4000,= voor de verstrekking van een voorschot tot ge lijk bedrag aan de woningstichting "Ons Belang" te Amersfoort zendt, ingevolge art.57 van het regle ment een begrootingswi jziging voor het met verzoek over te van het subsidie dienstjaar 1939 in, gaan tot tot 125.000.=. verhooging zendt opgaaf betreffende den stand der bouwni jverheid te Soest, in verband met het in dienst houden van H.C.Dorlas bij de afd.bouwtoezicht verzoekt vrijstelling van vermakelijk- jheidsbelasting voor bioscoopvoorstel- 1 lingen aan militairen op grond van na tionaal belang. vraagt een aanvullend crediet van S^i voor niet geraamde uitgaven over 1939< stelt voor ook V.P.van Baak een vergoe-fl ding te geven ad 2,50 per nacht .ze gens verleenden hulpdienst aan politiel deelen mede: 1 edat hun bezwaren teg^wh verb: den bouw v/d boerderij niet zijn weg- ;B;)eslote; genomen; 2edat onthouding van goed- muiten eerst kan geschieden na goedWWededee] keuring

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 695